Published 2024

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-789-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Løvdal, Trond Karsten; Skåra, Torstein; Prabhu, Leena Amit; Vaka, Mette Risa; Chan, Sherry Stephanie; Rode, Tone Mari

Series : Nofima rapportserie 18/2024

Year : 2024

Research areas

Food processing technologies

Shelf life and food safety

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten inkluderer forsøksoppsett og resultater fra forsøk som er gjennomført i prosjektet DeList, AP1 i perioden mars 2023 til juni 2024. Ferskt råstoff i form av hel, sløyd ørret og laksefilet (biter) er benyttet i forsøkene. Dekontamineringsforsøk er gjennomført ved skylling i vann, skylling i pH-justert vann og dypping i løsning/ spraying/coating med (a) eddiksyre; (b) Verdad N6; (c) nisin; (d) kitosan; (e) klor; og (f) plasmaaktivert vann (PAW). Disse metodene er blitt testet hver for seg og/eller i kombinasjon med UV-belysning. Skylling med pH-justert vann/fortynnet eddiksyre (~1 %, pH 2,6-2,9) og Verdad N6 ga forventet log-reduksjon av Listeria fra 0,5 til 2,0, og dette kunne forbedres med påfølgende UV-bestråling. Coating med nisin alene og kombinasjon av nisin og kitosan, førte til signifikant veksthemming av Listeria ved lagring ved 4 °C i luft og vakuum, men verken nisin eller kitosan er lovlig å bruke i direkte kontakt med fisk til humant konsum per i dag. Det er derfor behov for å utrede disse nærmere i forhold til ‘novel foods’-direktivet og søke om godkjenning før det tas i bruk. Modifisert atmosfære pakking (≥ 33 % CO2) hemmet vekst av Listeria svært effektivt ved lagring ved 4 °C. Skylling med pH-justert vann og organiske syrer, evt. kombinert med UV-belysning, anbefales brukt som generelle tiltak for å redusere smittetrykket i lakseslakterier og prosesseringsbedrifter. Metodene anbefales ikke på nåværende tidspunkt som dekontaminering av laks eller ørret (til humant konsum) som har fått påvist Listeria.

Contacts:

Topics associated with the publication