Published 2024

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-784-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sogn-Grundvåg, Geir; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Zhang, Dengjun

Series : Nofima rapportserie 14/2024

Year : 2024

Research areas

Economy and profitability

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten evaluerer prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst sløyd og hodekappet (H/G) torsk og sei som ble igangsatt ved årsskiftet 2021/2022. Muligheten for å overta egen fangst ble også fjernet. Ordningen har sin bakgrunn i lav andel fryst H/G hvitfisk solgt på auksjon gjennom de to største salgslagene for fryst hvitfisk, Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi). Formålet med prøveordningen er derfor å sikre en mest mulig åpen konkurranse om råstoffet, herunder at industrien som bearbeider fisk i Norge får tilstrekkelig tilgang på råstoff til sin virksomhet. Evalueringen er basert på to hele år (2022 og 2023) med delvis auksjonsplikt. Resultatene viser at auksjonsplikten har fungert etter hensikten ved at andelen fryst råstoff av torsk og sei tilbudt i auksjonene til Råfisklaget og Surofi økte betraktelig i 2022 og 2023 sammenlignet med tidligere år. I 2022 var konkurransen om fryst råstoff spesielt høy fra utenlandsk industri og det fryste råstoffet betydelig dyrere enn ferskt, noe som bidro til at industrien i Norge i større grad benyttet ferskt råstoff i sin produksjon. Videre finner vi eksempler på at auksjonsplikten kan omgås ved at partier som tilbys i auksjonen legges ut med startpris satt lik aksept- og referansepris, noe som gir lav sannsynlighet for oppnådd salg i auksjonen, særlig i et nedadgående marked slik vi hadde for sei i store deler av 2023. Partiet kan deretter kjøpes på kontrakt av selskap i eget konsern, noe som bidrar til at råstoffet blir mindre tilgjengelig i et åpent marked. Justeringer av regelverket vil trolig kunne bidra til at en høyere andel av tilbudt kvantum i auksjonen også blir solgt.

Contacts:

Topics associated with the publication