Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-340-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto

Series : Nofima rapportserie 43/2015

Year : 2015

Research areas

Economy and profitability

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I dette prosjektet har vi kartlagt omfanget av aktiviteter i verdikjeden for havbruk (settefisk, matfisk, slakting/foredling og eksport) i Rogaland og Hordaland, og de ringvirkninger denne aktiviteten har for fylker og kommuner. En viktig del av ringvirkningene er den aktivitet som skapes gjennom næringens kjøp av varer og tjenester. Næringens etterspørsel etter fôr, oppdrettsutstyr, varer og tjenester gir grunnlag for et bredt spekter av leverandører. Det er målt og beregnet 2798 årsverk i verdikjeden. Dette fordeler seg med 2218 årsverk i Hordaland og 573 i Rogaland, og 7 i andre fylker. Slakteri- og videreforedlingsvirksomhet har flest sysselsatte og de kommuner som har slike anlegg er således de som har flest sysselsatte. Bergen er et unntak, med begrenset produksjon og stor sysselsetting knyttet til administrasjon og salg. I Bømlo er det sysselsatt 339 årsverk samlet i verdikjeden, hvorav 245 i slakteri-videreforedling. I Rogaland er det Hjelmeland, Stavanger og Finnøy som har flest sysselsatte. I Rogaland finner vi også mange sysselsatte innen FOU, som utøves av store fôraktører som Ewos og Skretting. Havbruksnæringen i Rogaland og Hordaland kjøpte inn varer og tjenester for cirka 9,5 milliarder kroner i 2013. Dette utgjør cirka 3,4 millioner kroner pr. ansatt i verdikjeden havbruk fordelt på begge fylkene. Våre målinger viser at 90 % av verdien av leveransene kommer fra Vestlandet, den regionale effekten av havbruksnæringen er dermed stor. Havbruksnæringen er viktig for innovasjon og leverandørutvikling og mange nye aktører innen marin service, fiskehelse og konsulentvirksomhet er skapt i takt med næringens behov for spesialutstyr og tjenester.

Contacts:

Topics associated with the publication