Published 2023

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-748-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hogrenning, Egil

Series : Nofima rapportserie 14/2023

Year : 2023

Research areas

Capture fisheries

Economy and profitability

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det har blitt lagt til rette for en større utnyttelse av raudåte (Calanus finmarchicus) ved tildeling av kommersielle fisketillatelser. Tillatelsene har til nå vært lite utnyttet. Vi har studert driftsgrunnlaget til de lisensierte fartøyene, og med bakgrunn i dette diskutert forhold som kan avgjøre om disse fartøyene vil engasjere seg i raudåtefiske. Et funn er at fartøyene – noen mer enn andre – fisker etter andre arter i perioden når et raudåtefiske er antatt å foregå. For det enkelte fartøyet vil avveiningen mellom å delta i raudåtefisket og andre fiskerier avhenge av den relative lønnsomheten mellom raudåte og andre tilgjengelige fiskerier. For de få fartøyene som har deltatt virker deltagelsen å ha påvirket deres aktivitetsnivå i andre fiskeri. Utsikter til profitt i selve raudåtefiske vil i stor grad være avgjørende for fiskeaktiviteten etter raudåte i tiden som kommer, men funnene i denne rapporten antyder at fartøyene sine muligheter for å fiske andre arter kan være utslagsgivende for aktivitetsnivået. Til sist diskuteres forvaltningstiltak som potensielt kan øke aktiviteten i raudåtefisket og studiens implikasjoner for forvaltning av andre fiskeri.

Topics associated with the publication