Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-384-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 21/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Nofima har gjennom mange år arbeidet med problemstilling knyttet til råstoffkvalitet og konsekvens av redusert kvalitet. Det er vist hvordan råstoffets beskaffenhet får betydning for videre prosess og produkt, og også hvordan råstoffkvaliteten får betydning for økonomi og lønnsomhet i hvitfisksektoren. Registrering og dokumentasjon av råstoffkvalitet i kystflåten er over tid gjennomført og systematisert slik at det gir informasjon om status og svingninger i kvalitet fra år til år. Med grunnlag i kvalitetsregistreringene er det etablert en database for denne type data. Fra og med 2015 har Norges Råfisklag ført tilsyn med råstoffkvalitet som en prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark. Tanken bak kvalitetstilsynet er på sikt å styrke verdiskapingen i torskesektoren og eventuelt å gjøre ordningen landsdekkende når en har fått erfaringer fra prøveordningen med kvalitetstilsyn. For å bidra til å vurdere effekt av ordningen vil resultatene av Nofimas kvalitetsregistrering sees i sammenheng med kvalitetsarbeidet utført av Råfisklaget. En sammenlikning av Nofimas målinger fra 2014 og fremover vil kunne si noe om det er endringer å spore på kvaliteten på torsken som leveres i kystfisket. Nofima gjør i tillegg til fangstskaderegistreringene spørreundersøkelser om kvalitet hos aktører i Norge og ute i markedet. Dette for å få et breiere grunnlag for å evaluere om ordningen gir bedre kvalitet på torsken og om denne forbedringen gir en effekt i markedet.

Contacts: