Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-386-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn I; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

Series : Nofima rapportserie 22/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Tilbakemeldinger fra industri og marked viser at kvaliteten på bearbeidede hyseprodukt fra Norge ikke alltid er god nok for alle segmenter i markedet. Bløt muskel, spalting og blodfeil er typiske kvalitetsutfordringer. Det er åpenbart rom for forbedringer i dagens fangst- og produksjonsregime og dersom dette forbedres, kan bearbeiding av hyse i Norge representere en mulighet for norsk hvitfiskindustri til å utvikle en mer lønnsom og differensiert produktportefølje. Lønnsomheten kan komme både fra større andel av bearbeidede kvalitetsprodukter, og ved at man kan utvikle kvalitetsprodukter også av restråstoffet. Bakgrunnen er et ønske om å videreføre tidligere FoU-arbeid som kan løse noen av utfordringene næringen opplever, med hensyn til den generelle kvaliteten på hyse. Blant annet å se på mer skånsom fangsthåndtering og levering (levende levering), optimalisering av slakte- og kjølingsregimet, og mulighet for eventuell pre-rigor prosessering. I tillegg er det et stort behov for å få til godt samarbeid og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden fra fangst til marked. Den 9. februar 2016 gjennomførte FHF, Nofima og Sintef et arbeidsmøte i Tromsø med fokus på utfordringer og potensialet som ligger i å heve kvaliteten på hyse, slik at fisken egner seg til videre prosessering og økt verdiskaping. Arbeidsmøtet samlet næringsaktører fra industrien, i tillegg til aktører fra forvaltning, forskning og andre fra virkemiddelapparatet. Oppsummeringen av foredrag, gruppearbeid og diskusjon i arbeidsmøtet viser at det er et stort ønske hos mange industriaktører om at FHF må starte en langsiktig FoU satsing på hyse gjennom hele verdikjeden. Nøkkelen ligger i å forbedre og stabilisere kvaliteten på råvarene og sikre en optimal leveringsdyktighet slik at råvarenes iboende egenskaper kan utnyttes til det fulle i produksjon og markedsføring. Systematisk kunnskap om hvor i verdikjeden kvaliteten reduseres, er derfor viktig. Særlig viktig er fangstleddet ettersom tapt kvalitet i det første leddet ikke kan kompenseres i påfølgende ledd. Får landindustrien levert et kvalitetsprodukt gjennom hele året, vil de kunne tjene mer på sine produkt, og i så måte være i stand til å betale fiskerne bedre – noe alle parter på lang sikt vil kunne tjene på.

Contacts: