Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-434-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent Magne (ed.)

Series : Nofima rapportserie 47/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 3. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge – er en aktivitet som har hatt stor oppmerksomhet i programmet. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet i pakken har vært organisert. Deretter gis det et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken samt en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten i arbeidspakken. Ettersom de ulike arbeidspakkene i rammeprogrammet er nært koblet til hverandre, blir implikasjonene av funnene fra de ulike arbeidspakkene presentert i egen del av sluttrapporten for hele programmet.

Contacts: