Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-356-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Lorentzen, Grete; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine W; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor

Series : Nofima rapportserie 6/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» er det foretatt studier for å fastsette holdbarhet på klippfisk basert på vekst av rødmidd. Denne rapporten referer til studier hvor klippfisk er lagret ved forhøyede temperaturer. Rød misfarging skyldes vekst av rødmidd som er en ekstrem halofil bakterie og denne blir naturlig tilført fisken gjennom saltet. Emballert loins av klippfisk og flekket klippfisk ble lagret ved 25, 30 og 35 °C ved 60 og 80 % relativ fuktighet. I tillegg ble det undersøkt om vanninnhold (tørkegraden) og startnivå av rødmidd hadde innvirkning på holdbarheten. Resultatene avdekket at lagring ved forhøyede temperaturer fremmer vekst av rødmidd og at holdbarheten dermed forkortes. Dette gjelder både for emballert loins av klippfisk og for flekket klippfisk. Faktorer som har betydning for holdbarheten er lagringstemperatur, luftfuktighet i tillegg til fiskeprøvens vanninnhold (tørkegrad) og startnivå av rødmidd. Avhengig av kombinasjonene mellom disse variablene blir holdbarheten forskjellig. Generelt har emballert loins lagret ved 60 % relativ fuktighet (RH) en lengre holdbarhet sammenlignet med loins lagret ved 80 % RH. I tillegg har loins lagret ved 25 °C en lengre holdbarhet sammenlignet med både 30 og 35 °C. Holdbarhetseffekten synes å være begrenset dersom fisken tørkes til et lavere vanninnhold enn 48 %. Verdiene for holdbarhet er minimumsverdier siden det er tatt utgangspunkt i et startnivå rødmidd på 1000/g klippfisk som er det høyeste nivå naturlig forekommende rødmidd i kommersiell klippfisk. Et lavere startnivå rødmidd vil gi en lengre holdbarhet. Et tilleggsmoment er at holdbarhetene som er avdekket gjelder for loins fordi denne delen på fileten viste seg å gi rød misfarging først. I sum innebærer dette at buk- og halestykker av klippfisk med et lavere startnivå rødmidd har en lengre holdbarhet enn det som er oppgitt i denne studien. Forsøket ga indikasjoner på at holdbarheten for flekket salt og klippfisk er forskjellig fra det som er funnet for emballert loins. Resultatene for flekket fisk baseres på et avgrenset forsøksmateriale, og disse resultatene kan dermed ikke benyttes som anbefalinger på samme måte som resultatene fra forsøk med loins. Avslutningsvis ble det vist at klippfisk produsert av bergsalt får en rød misfarging ved lagring ved forhøyet temperatur. I henhold til litteraturen inneholder bergsalt rødmidd, rød misfarging av fisken var derfor ventet.

Contacts: