Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-306-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Lorentzen, Grete; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine W

Series : Nofima rapportserie 27/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Holdbarhet på klippfisk er et tema både klippfiskindustrien og kjøpere av klippfisk ønsker mer kunnskap om. Det har spesielt vært knyttet interesse til holdbarhet ved lagring ved forhøyet temperatur fordi distribusjon og salg i enkelte markeder skjer uten kjøling. Dette var bakgrunnen for prosjektet «holdbarhet på klippfisk». Denne rapporten refererer til den første arbeidspakken der «forbedring av prosedyre for prøveuttak» er målet. I henhold til internasjonalt regelverk er klippfisk holdbar forutsatt fravær av misfarging. Klippfisk som er lagret feil kan enten være farget rød eller brun / svart. Dette skyldes hhv rød- og brunmidd. For å bestemme nivået rød- og brunmidd må det tas ut en prøve. Siden misfarging på klippfisk forekommer ujevnt vil sted for prøveuttak være avgjørende for resultatet av analysen. Resultater fra dette forsøket viser at det er cirka 50 % større sannsynlighet for at rødmidd blir først synlig på buklappene, dette kan forklares ved at betingelser for vekst i dette området er bedre enn for øvrige deler på klippfisken. Videre må prøveuttak (snittmålinger) for bestemmelse av antall rødmidd i klippfisk tas i overflaten av buklappene, ikke dypere enn 4 mm. Snittmålinger for bestemmelse av antall brunmidd i klippfisk må også tas i overflaten, ikke dypere enn 4 mm. På grunn av variasjoner i forekomst mellom klippfisk fra samme parti, bør det tas ut flere klippfisk for analyse for fastsetting av nivå rød- og brunmidd. Med bakgrunn i observerte variasjoner foreslår vi et uttak på 5 klippfisk pr parti.

Contacts: