Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-901-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Esaiassen, Margrethe; Carlehøg, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine W; Østli, Jens

Series : Nofima rapportserie 31/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Ferske og tinte torskefileter er sammenlignet med bruk av sensorisk panel og vurdering av filetindeks, samt måling av vanninnhold, protein, aske, totalt flyktig nitrogen (TVN), trimetylamin (TMA), trimetylaminoksid (TMAO), totalkim og sulfidproduserende bakterier. Det er funnet små forskjeller mellom fersk torskefilet lagret en uke på is og nytint torskefilet/torskefilet lagret på is 2 dager etter tining. Funnene i denne rapporten dokumenterer ikke til fulle forskjeller eller likheter på kategoriene ”fersk” eller ”tint”. Dette skyldes at både fersk og tint fisk endrer kvalitet og egenskaper betydelig under lagringen etter slakting/tining, slik at alderen på råstoffet av stor betydning. Resultatene i dette arbeidet kan benyttes som veiledende til hvilke kvalitetsutviklinger og egenskaper man kan forvente dersom man har ferskt og tint råstoff av god kvalitet tilgjengelig for presentasjon i kjøledisker.

Contacts: