Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-117-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I; Olsen, Stein Harris

Series : Nofima rapportserie 36/2013

Year : 2013

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Sjømatindustrien anser rødfarget muskel og filetspalting som de mest «kostbare» kvalitetsfeilene, fordi det begrenser valgmuligheten med hensyn til anvendelsen av råstoffet og fører til nedklassing av produktene. Det er særlig fangst- og håndteringsskader, dårlig blodtapping, blodsprenging, dype redskapsmerker høtthogg og slag/klemming, som gir «blodfeil» i hvitfisk som torsk. Garn er den fangstredskapen som i størst grad påfører fisken fangst- og håndteringsskader som reduserte råstoffkvaliteten. Det er mangelfull utblødning, blodsprengt fisk og redskapsmerker som har høy frekvens hos torsk fisket med garn. I våre data har torsk fisket med trål eller snurrevad mindre fangst- og håndteringsskader enn garnfisk. Også for trål og snurrevad er mangelfull utblødning, blodsprengt fisk og redskapsmerker de alvorligste skade-kategoriene. Datagrunnlaget for oppsummering av status for trål og snurrevad er imidlertid svakere enn for garn og line. Krokfanget torsk (line og juksa) har lavere frekvens av fangst- og håndteringsskader, og av disse hadde juksafisken desidert minst kvalitetsfeil. Det var mangelfull blodtapping og hoggskader fra høtt og krok som dominerte skadebildet på line- og juksatorsk.

Contacts: