Published 2018

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-576-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Hjelle, Elise; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.

Series : Nofima rapportserie 38/2018

Year : 2018

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fire ulike produksjonsregimer i RAS (lysstyring med 6 uker kort dag etterfulgt av 24 timer lys/24 t lys hele perioden i RAS, 12 ppt/ferskvann) og utsett i sjø på to fiskestørrelser (200 og 600 g) ble sammenlignet med et smolt-produksjonsregime med lysstyring (kort dag i 6 uker, deretter 4 uker med 24 t lys) i ferskvanns RAS og utsett ved 100 g. Fokus var på tilvekst, overlevelse, kvalitet og kjønnsmodning etter overføring til nøter i sjø. Vekst i RAS var bedre på kontinuerlig lys og brakkvann. De første 5 ukene etter utsett i sjø av 200 g fisk var det dårligere vekst og fôrutnyttelse hos fisk som hadde gått på kontinuerlig lys i RAS, men det var ikke noen signifikant effekt av salinitet i RAS. For fisk satt ut ved 600 g var det ingen signifikante effekter av behandling i RAS på vekst og FCR første periode etter sjøvannsoverføring. Det var ingen effekter av behandling i RAS på overlevelse i sjøfasen, hverken for 200 eller 600 g utsettet. Vekst i sjøfasen var først og fremst påvirket av størrelse/tidspunkt ved utsett, fisk satt ut ved 600 g hadde lavere TGC i sjøfasen (2,9) enn fisk satt ut ved 100 og 200 g (3,3). Hovedårsaken var dårligere vekst i løpet av sommeren for 600 g utsettet (TGC i snitt på 2,7) enn for 100 og 200 g utsettet (TGC på 3,8 og 3,7). Ved avslutning av forsøket var fisk satt ut ved 600 g i snitt 4,1 kg, mens fisk satt ut ved 100 og 200 g var 4,9 og 4,7 kg. Det var ingen effekt av salinitet i RAS på vekst i sjøfasen, men det var en positiv effekt av 24 timer lys i RAS på slaktevekt. Det var ingen signifikant effekt av salinitet eller lysstyring i RAS på kjønnsmodning, velferd eller kvalitet ved slakt. Resultatene fra forsøket indikerer at det er mulig å produsere laks i RAS uten å benytte lysstyring før utsett i sjø ved 200 og 600 g uten at det medfører økt dødelighet eller kjønnsmodning i sjøfasen. Det var heller ingen signifikante negative effekter på kvalitet ved slakt med tanke på pigmentering eller deformiteter. Men utsett ved 600 g ga lavere slaktevekt sammenlignet med utsett på 100 og 200 g, og noe lavere filetutbytte. Det må påpekes at fisk på 100, 200 og 600 g ble satt ut på ulikt tidspunkt og sjøtemperatur (i henholdsvis august, oktober og desember), slik at det ikke er mulig å isolere effekten av størrelse fra effekten av tidspunkt for utsett.

Contacts: