Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-408-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Nerdal, Kristin Skei; Berge, Gerd Marit

Series : Nofima rapportserie 33/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å karakterisere innhold av næringsstoff (fett, protein, mineraler) og energi i slamprøver tatt månedlig gjennom ett år ved tre settefiskanlegg. Prøver ble tatt av avvannet slam etter sekundærfilter, og av slamprøver behandlet i Global Enviro (GE) sine komposteringsreaktorer opprinnelig utviklet for behandling av matavfall. Ett av anleggene var resirkuleringsanlegg og to var gjennomstrømningsanlegg. Resultatene viser at slam fra settefiskanlegg inneholder relativt mye energi (omkring 20 MJ/kg tørrstoff), nitrogen (5-7 %) og fett (14-18%) i gjennomsnitt på tørrstoffbasis gjennom året. Det var større variasjon innhold av næringsstoff og mineraler i prøver av slam tatt etter avvanning på beltefilter enn i prøver tatt av slam tørket og behandlet i Global Enviros reaktorer. Årsaken er mest sannsynlig større variasjon i mengde fôrspill fra dag til dag og gjennom døgnet, noe som har stor betydning for sammensetningen av næringsstoff i slam. I GE-reaktoren akkumuleres det slam over tid slik at variasjoner fra dag til dag ikke får så store utslag. Basert på ratioer mellom næringsstoff, særlig mellom energi og aske-innhold, er det anslått at slammet fra de 3 anleggene inneholder en stor andel fôrspill, i gjennomsnitt omkring 50%, men her var det en del variasjon gjennom året. Innholdet av mineraler varierte også gjennom året, men det var ingen store forskjeller mellom anleggene i prosjektet, det samme gjaldt innhold av hovednæringsstoff. Fettsyreprofilen i slam tyder også på et stort innhold av fôrspill i slammet. Innhold av tungmetaller og polyklorerte bifenyler (PCB) ble også undersøkt i noen slamprøver. Innhold av PCB og klorerte pesticider i disse prøvene var så lavt at det ikke utgjør noen risiko for bruk som jordforbedringsmiddel, men innholdet av sink og til en viss grad kadmium setter noen begrensninger for bruk av fiskeslam som gjødselprodukt til matproduksjon.

Contacts: