Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-298-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Samuelsen, Tor Andreas; Høstmark, Øistein; Oterhals, Åge

Series : Nofima rapportserie 23/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fiskemel- og fiskeoljeprodusentene er sammen med andre aktører innen norsk marin ingrediensindustri interessert i å utrede bruk av overhetet damp for tørking av marint råstoff. Dette prosjektet har som målsetning å etablere kunnskapsstatus for tørketeknologi basert på overhetet damp, vurdere alternative tørkedesign og forprosjektere et pilotskala forsøksanlegg. Det finnes flere ulike typer varmluftstørker som kan konverteres til bruk med SHS, som trommel-, mølle-, ring-, belte-, batch- og fluid bed tørke. I prosjektet er det utført en spørreundersøkelse blant 16 aktuelle leverandører om interesse og erfaring innen tørking av varmesensitive produkter. Fra undersøkelsen ble trommel-, mølle- og ringtørke valgt ut som de mest interessante designene og fire leverandører valgt for ytterligere vurdering. Kunnskapsstatus innen tørking av varmesensitive produkter og fiskemel spesielt er kort oppsummert i rapporten. Generelt er det liten kunnskap hos leverandørene og få publiserte studier på bruk av overhetet damp til tørking av marine produkter og følgende kunnskapshull er identifisert knyttet til de aktuelle tørkedesignene: 1. Trommeltørke – tap av biologisk fordøyelig protein, fibrighet og lav bulktetthet på melet. 2. Mølletørke – Driftsproblemer knyttet til fettslipp i tørkesonen, klogging av filter ved høyt fettnivå i melet, fibrighet og lav bulktetthet. Mølletørken fungerer uten tap av biologisk fordøyelig protein. 3. Ringtørke – tap av biologisk fordøyelig protein, driftsproblemer knyttet til klogging av rør grunnet fettslipp, fibrighet og lav bulktetthet. Priser på aktuelle pilotanlegg er innhentet, men det anbefales å utføre tester hos leverandører av trommel og ringtørke før endelig beslutning om etablering av et pilotanlegg. De supplerende undersøkelsene vil gi et klart sikrere grunnlag for valg av tørkedesign i prosjektets fase 2 og behov for eventuell etablering av et pilotanlegg. Et testanlegg i Norge anbefales installert på en fiskemelfabrikk. Dette vil gi mulighet til å kjøre parallelle tørkeforsøk og direkte sammenligning av melkvalitet basert på dagens varmluftstørke. Plasseringen vil også gi mulighet for å kjøre tester med og uten fortørking på damptørke og lengre produksjonsserier for å evaluere robusthet og eventuelle driftstekniske problemer.

Contacts: