Published 2003

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-514-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Olsen, Bjørn-Ivar; Olsen, Svein Ottar; Honkanen, Pirjo

Series : Nofima rapportserie 4/2003

Year : 2003

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målsettingen med denne rapporten har vært å identifisere og drøfte mulige segmenter i det norske ungdomsmarkedet for fisk, fiskeretter og andre sentrale middagsretter. Resultatene er basert på en landsomfattende og representativ spørreundersøkelse gjennomført i utvalgte skoler over hele landet. Vi kom frem til tre sentrale segmenter basert på en klassifisering av ungdoms interesser, holdninger, aktiviteter og livsstil. Det største segmentet (40 % av utvalget) fikk navnet ”De sunne og aktive”, og er blant annet kjennetegnet av en positive holdning til fisk. De andre to segmentene, ”De nytelsesorienterte” og ”De passive” var derimot mer negative til fisk og fiskeretter som middagsmat. Våre resultater viste også signifikante forskjeller mellom segmentene med hensyn til kjønn, alder, bosted og geografi. Praktiske implikasjoner for hvordan en bør møte ungdommens behov, holdninger og livsstil i produktutvikling og markedsføring av fisk er drøftet i rapportens siste del.

Contacts: