Published 2004

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-539-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Lorentzen, Grete

Series : Nofima rapportserie 8/2004

Year : 2004

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I prosjektet ”Lett konservering av produkter fra nye oppdrettsarter ” ble det utført et forsøk hvor mikrofloraen ble undersøkt mhp spesifikke patogener og kvalitetsforringere. Det ble avdekket at sulfidproduserende bakterier (SPB) var fraværende i oppdrettstorsken. Dette var såpass oppsiktsvekkende at det ble satt av interne midler for å undersøke dette nærmere. I september ble det tatt ut oppdrettstorsk fra NORFRAs anlegg i Storfjord. Prøver av torsk med og uten skinn ble analysert mhp SPB, P.phosphoreum og totalkim. Det ble i tillegg gjort en enkel sensorisk analyse, med 4 interne dommere. Forsøket ble gjentatt i desember 2003. Denne gangen ble det tatt mikrobiologiske prøver og foretatt pH målinger. Sulfidproduserende bakterier ble påvist i det første uttaket, og ikke påvist i det andre uttaket. Det er ingen opplagt forklaring på hvorfor dette skjer. Forklaringen på dette kan ligge i miljøet (for, vannkvalitet, tetthet osv.) for oppdrettstorsken, og samtidig være årstidsavhengig. Lærdommen å trekke så langt er at oppdrettstorsk bør analyseres for totalt antall bakterier når restholdbarhet og kvalitetsforringelse skal fastsettes.

Contacts: