Published 2004

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-541-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur

Series : Nofima rapportserie 10/2004

Year : 2004

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det er behov for bedre mottakskontroll og sortering av ferskt råstoff etter kvalitet, gjerne koblet opp mot råstoffprisen. For å kunne gjøre dette kreves det standardiserte metoder og verktøy, basert på kvalitetsegenskaper i råstoffet som har betydning for produktkvaliteten og økonomien i produksjonen. Dette var bakgrunnen for at prosjektet ”Kvalitetsfeil i råstoff (torsk) levert fra kystflåten” ble gjennomført i 2002 og 2003, med Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Norges Forskningsråd og Norges råfisklag som oppdragsgivere. Rapporten diskuterer begrepet råstoffkvalitet og beskriver ni ulike kategorier av fangstskader som kan oppstå på ferskt råstoff (torsk), fisket med vanlige redskapstyper i kystfisket, som garn, line, snurrevad og juksa. Rapporten beskriver også en mulig metode for sensorisk vurdering av fangstskader på ferskt kjølt råstoff.

Contacts: