Skip to main content
Published 2004

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-547-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I

Series : Nofima rapportserie 15/2004

Year : 2004

Summary

Målet i prosjektet var å dokumentere forekomsten av fangstskader på ferskt råstoff (torsk), fisket på kysten med redskapene garn, line, snurrevad eller juksa. I tiden mars – mai 2004 ble registreringer av fangstskader gjennomført i Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Av alle redskapstypene som ble undersøkt kom garn dårligst ut med hensyn til fangstskader på råstoffet som med høy sannsynlighet gir kvalitetsreduksjon av sluttprodukt som saltfisk, tørrfisk og fersk filet. Juksafisken kom klart best ut med hensyn til slike fangstskader, mens line og snurrevad kom relativt likt ut.
Bortsett fra juksa var mye av fisken fra de andre redskapstypene overraskende dårlig utblødd. Dette var særlig tilfelle for fangstene i Lofoten og Vesterålen, der fisken ble sløyd på land.

I følge minsteprisbestemmelsene i førstehåndsomsetningen er det adgang til å redusere prisen på råstoff som er så mye skadet at det medfører kvalitetsforringelse og prisreduksjon på det ferdige produktet. Denne adgangen blir i liten grad benyttet i dag. Resultatene i dette prosjektet indikerer at en betydelig større andel av torskeråstoffet som blir landet i kystfisket kunne vært redusert i pris på grunn av alvorlige fangstskader.

Contacts: