Published 2005

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-557-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro

Series : Nofima rapportserie 9/2005

Year : 2005

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målet i prosjektet var å dokumentere hvilke faktorer under bløgging og utblødning som er viktigst for god blodtømming av torsk og basert på dette anbefale tiltak i fangsthåndteringen om bord på kystfiskefartøy. Det ble utført fire bløgge-/sløyeforsøk der følgende faktorer ble variert: Tid før bløgging og direktesløying, bløgge-metoder, utblødning i vann eller luft og utblødningstider fra 10 til 60 minutter. Resultatene viser at direktesløying kom dårligere ut enn totrinns bløgging sløying selv når råstoffet var levende og utblødningstiden 1 time. Den enkeltfaktoren som hadde størst effekt på blodtappingen var tid fra fangst (opptak) til bløgging eller direktesløying. Torsk som ble direktesløyd etter tre timer og utblødd 30 min i rennende sjøvann var nesten like dårlig utblødd som ubløgget fisk. Resultatene tilsier at to-trinns bløgging/sløying bør prioriteres fremfor direktesløying i fangstbehandling ombord. Dekksarrangement for bløgging/sløying bør tilrettelegges slik at det blir mulig å bløgge og blø ut fisken i sjøvann etter hvert som den blir tatt ombord. Utblødningstiden bør være minst 30 minutter i rennende sjøvann. Det bør undersøkes om direktesløying kombinert med ennå lengre blødetider i kjølt sjøvann eventuelt kan kompensere for de ulempene denne metoden har i forhold til totrinns bløgging/sløying.

Contacts: