Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-262-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Espmark, Åsa Maria O.; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan

Series : Nofima rapportserie 6/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hovedmålet for prosjektet «Pumping og håndtering av smolt» var å redusere skader og øke velferden hos smolt som blir pumpet og håndtert samt å forhindre at det oppstår senskader som følge av røff behandling tidligere i livet. I prosjektet er det gjennomført flere forsøk under kontrollerte forhold og vi har besøkt tre kommersielle settefiskanlegg og tatt prøver av fisk under utsett, sortering og vaksinering. Av kontrollerte forsøk undersøke vi om det er mulig å kvantifisere festegraden av skjell til smolt med hjelp av «TA-HD texture analyser». Det ble konkludert med at skjellene på smolt er for små og løse til å feste til. Metoden er mer egnet på stor laks. Videre undersøkte vi hvordan kort (1t) versus lang (3t) trengetid påvirket ulike stressindikatorer og hvor lang restitusjonstiden ble. Forsøket viste at 3t trenging øker og forlenger varigheten av stress. Forsøket viste også at trenging i seg selv fører til skjelltap. I to langtidsforsøk, der fisken ble gjentatt trengt/pumpet i ferskvannsfasen og ført over til sjøvann, enten i kontrollerte kar (STRESSPUMP 1) eller i merd (STRESSPUMP 2), ble det vist at håndtering (trenging og pumping) stresser fisken på kort og lang sikt. Håndteringen reduserer vekst og fiskens evne til hypo-osmotisk regulering. Fisken presterer dårligere etter sjøsetting, vist ved lavere vekt, økt dødelighet og redusert skinnhelse. Resultatene tyder likevel på at en viss håndtering gjør fisken i stand til å tilpasse seg behandlingen den får i forbindelse med overgangen til sjø. SP 2 viste at gjentatt sedering øker dødeligheten etter overgang til sjø. I MANIPUMP ble det vist at skjelltap økte med økede pumpehastighet (0,9<1,4<2,3 m/s), mens høyde ikke hadde noen effekt. Resultatene fra prosjektet tyder på at trenging er den håndteringsfaktoren som stresser fisken mest, mens trenging og pumping i tillegg fører til skjelltap og skinnproblematikk som kan påvirke fisken etter sjøutsett. Besøk hos tre kommersielle aktører viste at den håndtering fisken fikk her ikke resulterte i alvorlige skader eller stress.

Contacts: