Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-668-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente

Series : Nofima rapportserie 33/2008

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

For å være i stand til utnytte potensialet som leveren fra oppdrettstorsk har som et høykvalitetsprodukt, er det nødvendig å tilegne seg kunnskaper som bidrar til en jevn og forutsigbar produksjon av lever som er velegnet til prosessering og som tilfredsstiller krav til kvalitet i krevende og godt betalende markeder. 1. Grønn misfarging er en viktig årsak til nedklassifisering av lever fra oppdrettstorsk. Årsaken(e) til misfargingen må kartlegges og i størst mulig grad elimineres. Herunder vil det være viktig å fremskaffe grunnleggende kunnskap om kjemisk sammensetning, morfologi og helserelaterte faktorer som kan knyttes til misfargingen 2. Det er relevant å undersøke betydningen av fôrsammensetning og fôringsregime for leverkvaliteten. 3. Leveren fra oppdrettstorsk kan prosesseres umiddelbart etter slakting under kontrollerte betingelser. Praktiske forhold for å få til en umiddelbar automatisert prosessering av super-fersk lever til human konsum bør avdekkes og prosesser for handtering, videreforedling og lagringsbetingelser bør optimaliseres 4. Gjennomføre en markedskartlegging for å avdekke potensialet og definere relevante produkter av lever med et spesielt stor potensial for å oppnå bedre grunnlag for å ”skreddersy” lever av oppdrettstorsk i forhold til preferanser i godt betalende markeder. 5. Relatere lever kvalitet til industrielle produksjonsdata fra bedriftene i partnerskapet. Dataene bearbeides statistisk ved multivariat analyse.

Contacts: