Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-731-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Martinsen, Gustav; Hellevik, Ann Helen; Akse, Leif

Series : Nofima rapportserie 43/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten oppsummerer resultatene fra hele prosjektperioden fra slutten av 2007 til 2009. Målsetningen har vært: Utfordringer ved fremstilling av ryggsei, fra produksjon til ferdig produkt, med fokus på forbedret kvalitet og effektiv produksjon. Bedre fjerning av slog- og leverrester i eksisterende linjer er viktig for å oppnå bedre kvalitet og sannsynligvis også høyere effektivitet. Lever- og slogrester som følger fisken inn i salteprosessen, gir kraftig misfarging på ryggseien. Den maskinelle rensingen i dagens linjer fungerer dårlig. En stor del av rensingen er derfor manuell, noe som gir en arbeidskrevende og lite effektiv produksjon. Både kortere kjøletid og temperatur senking under kjøling gir klar kvalitetsheving av ryggseien. Fra fangst til produksjon er det hovedsakelig buktæring som er det store kvalitetsproblemet. Fangsting med not og håndtering av fisken som pelagisk fisk, gir selvsagt også et ubløgget råstoff. Den mest nærliggende løsningen for kvalitetsutfordringene og effektivitetsforbedringer vil være å få maskiner som renser bedre, har større kapasitet og utfører aller operasjoner i samme maskin. De samme prinsipper som benyttes i pelagiske maskiner bør kunne benyttes for hodekapping, sløying, rensing og splitting av notfanget sei. Med en velfungerende maskin kan en da unngå slog og lever i produktet, effektiviteten på land kan øke og dermed reduseres problemene med buktæring. En test med sei i pelagiske maskiner ble ikke gjennomført, men bør prioriteres i eventuelle videre arbeid.

Contacts: