Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-689-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Tidemann, Even; Joensen, Sjurdur

Series : Nofima rapportserie 23/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten oppsummerer resultatene fra et forprosjekt der målet er å få grunnlag for å iverksette tiltak som kan bidra til en bedre tørkeprosess, der fisken fortsatt henges ute. I forprosjektet er temperatur og fuktighet i hjellene målt gjennom sesongen, temperaturen er målt i fisken, og data fra de enkelte hjell lokalitetene er hentet inn (hengetetthet, topografi). Erfaringene fra forprosjektet kan sammenfattes som følger: Det er store dagvariasjoner i temperatur, og luftfuktighet ved hjellene, og også i temperaturen inne i fisken. -Solstråling bleker fisken, men gir sterk temperaturøkning inne i fisken -Topografi, og hjellutforming er viktig for å få god luftstrøm over fisken og dermed god tørking -Hengetettheten kan bidra til å gi bedre skygge på fisken, men kan være uheldig ved at trekken blir dårligere. Det kan være aktuelt å teste ut enkle tiltak for tildekking (redusere oppfukting og frost), skape trekk gjennom bruk av vifter i kritiske perioder med høy fuktighet, og å tilpasse hjellutformingen med sikte på å skape maksimal skygge og trekk.

Contacts: