Published 2009

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-687-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun

Series : Nofima rapportserie 22/2009

Year : 2009

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten omhandler fire viktige næringer i nord – marin, energi, reiseliv og kultur. Det presenteres to scenarier for hver av disse. Vi har da skissert et offensivt scenario der det tas grep for å fremme regional forankring, kompetanse og ansvarliggjøring, og et defensivt scenario som står i kontrast til dette. I en workshop vi arrangerte ble det identifisert 200 drivkrefter som antas å påvirke utviklingen av Nord-Norge og nordområdene frem mot 2040. Blant disse grupperte vi fire hoveddrivkrefter, og vi laget en modell som setter disse inn i en sammenheng. Hypotesen er; at dersom sentrale krefter er for svake, eller i ubalanse, så vil det hemme bærekraft og produktivitet. Konklusjonen er at vi må dreie vår kompetanse mot problemstillinger knyttet til ”grenser”, ”fordeling” og ”ansvar”, fordi det er disse områdene som mer enn noe annet synes å forme vår fremtid. Dermed sikrer vi ikke bare en bærekraftig utvikling i nord, men vi utvikler også en kompetanse som verden i økende grad etterspør. Selve scenariene, som fremstår gjennom ulik vekting av drivkreftene over, er ikke utfyllende og er heller ikke ment å gi noen fasit. De er bevegelig illustrasjoner som kan brukes i strategiprosesser fremover.

Contacts: