Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-940-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Joensen, Sjurdur

Series : Nofima rapportserie 50/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten beskriver rutiner for bløgging, blodtapping og sløying av hvitfisk om bord på noen trålere og kystfiskefartøy. Hensikten er å avdekke kritiske faktorer og potensial for forbedring av bløggerutinene. Arbeidet er dels basert på tidligere prosjekter, men det er også innhentet ny kunnskap gjennom intervju og fartøybesøk. Det er lagt opp til å beskrive hovedtrekk i bløggerutiner og å peke på hvor tiltak, som kan gi bedre blodtapping av fisken kan settes inn. Noen forhold som gjør at blodtapping av råstoffet blir dårlig ombord på trålere: - Utmatting / dreping av fisk i trålen ødelegger muligheten for god blodtapping - Altfor lang tid fra fisken kommer om bord til den blir bløgget eller direktesløyd - Direktesløying i stedet for totrinns bløgging og sløying kan gi dårligere blodtapping og høyere frekvens av røde buker - For kort og variabel oppholdstid i blødetanker/-binger, særlig ved direktesløying Noen forhold som gjør at blodtapping av råstoffet blir dårlig på kystfartøy: - Utmattet/død fisk på redskapen reduserer muligheten for en god blodtapping - For lang tid fra fisken kommer ombord til den blir bløgget - Bløgging direkte ned i konteinere i rommet, slik at fisken blir liggende i blodvann. - Overfyllte konteinere, for mye fisk i forhold til mengden vann i konteinerne. - Direktesløying i stedet for totrinns bløgging kan gi dårligere blodtapping og røde buker.

Contacts: