Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-899-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Dreyer, Bent Magne; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 30/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i prosjektet Markedsbasert høsting av fiskeressurser i prosjektperioden 2010/11. I rapporteringsperioden har det i prosjektet vært utført fire hovedaktiviteter. De har vært organisert som følgende delprosjekt; • Strukturering og landingsmønster • Høstfiske og restkvoter i kystflåten • Stimulering til økt levendefangst • Fangstreguleringer og råstoffkvalitet I tillegg har det i prosjektperioden vært gjennomført prosjektmøter for medlemmene av referansegruppa og deltakere fra Fiskeri- og kystdepartementet. Samtidig har forskergruppen vært involvert i en rekke møter og deltatt i prosjekter som er relatert til funn fra prosjektet. I dette notatet gis en oversikt over hensikten med delprosjektene, de funn som er gjort, og hvilke implikasjoner funnene har. I tillegg gis det en oversikt over hvordan funnene er formidlet, gjennom publikasjoner og/eller presentasjoner fra hvert enkelt delprosjekt. Prioritering av delprosjekter, og innretningen til disse, følger det oppsett som fremgår av FHFs handlingsplan for 2010 og den enighet som ble oppnådd i referansegruppemøtet 1. september 2010. Bakgrunnen for diskusjonene i det omtalte referansegruppemøtet var et eget arbeidsnotat ”Delprosjekt – Markedsbasert høsting av fiskeressurser” (Dreyer 2010) – av 20. september 2010 – som referansegruppen ga sin tilslutning til.

Contacts: