Published 2011

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-889-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne

Series : Nofima rapportserie 25/2011

Year : 2011

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom reguleringer og kvaliteten på ferskt råstoff av torsk, hyse og sei som leveres til fiskeindustrien i Nord-Norge. Vi presenterer reguleringsprosessen før vi oppsummerer kjent kunnskap om sammenhenger mellom redskap, fangstbehandling og kvalitet Dette er koblet til en spørreundersøkelse foretatt blant fiskekjøpere omkring deres oppfatning av kvalitet på råstoff. Undersøkelsen kompletteres med fangstatistikk som viser utviklingstrekk for parametre som kan påvirke råstoffkvalitet. Vi finner at de redskapstypene som gir dårligst råstoffkvalitet (garn, snurrevad og not (for sei)) øker sine andeler av kystflåtens landinger, mens juksa og line, som gir best kvalitet, reduserer sine andeler. Fangstene blir også større og spesielt store fangster fra store fartøy ser ut til å medføre redusert råstoffkvalitet. Siden sammenhengen mellom råstoffkvalitet og råstoffpris er svak og gjør at pris er et lite effektivt virkemiddel for å bedre råvarekvaliteten, anbefales det å undersøke hvorvidt råstoffkvalitet bør være en av faktorene som vektlegges i reguleringsopplegget. Dersom dette er aktuelt bør en også forske på de økonomiske effektene, både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden, før eventuelle endringer iverksettes.

Contacts: