Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-013-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun

Series : Nofima rapportserie 28/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Havbruksnæringen skaper betydelige ringvirkninger i form av sysselsetting og innkjøp av varer og tjenester i Troms. Vår analyse viser at bedrifter som har havbruksvirksomhet i fylket kjøper inn varer og tjenester for over 3 milliarder kroner. I regionen (Vesterålen og Troms) finner vi i vårt materiale 1.355 årsverk i primær og avledet virksomhet. Av dette utgjør 849 årsverk primærvirksomheten (matfisk, settefisk, slakting/foredling, egen båtaktivitet relatert til havbruksaktiviteten). For Troms finner vi 1.017 årsverk for primær og direkte avledet virksomhet. Vi har vist hvordan de målte ringvirkningene fordeler seg på kommunene i Troms og i regionen. Vi har kategorisert havbruksnæringens innkjøp og viser hvordan dette fordeler seg på innkjøpstype og geografi. 80 % av innkjøpene kommer fra leverandører i Nord-Norge. Havbruksstrukturen i Troms viser at de tre største aktørene i fylket er heleid av interesser utenfor fylket og har kontroll på 47 % av konsesjonene, og står for 60 % av omsetningen (driftsinntektene). Tilsvarende tall for de 11 lokale aktørene (inkl. NRS sine eierinteresser) er 41 % av konsesjonene og 30 % av omsetningen.

Contacts: