Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-001-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

Series : Nofima rapportserie 24/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hensikten med denne rapporten er å øke kunnskapsnivået om garantiordningen for å kunne vurdere hvorvidt ordningen fungerer hensiktsmessig og formålstjenlig. Garantiordningen for fiskere (garantilott) har som formål å sikre fiskere en minsteinntekt dersom fisket av ulike årsaker slår feil og ikke gir tilstrekkelig inntekt. Fisker må være manntallsført på blad B og det er et krav om at vedkommende har fisket så effektivt og rasjonelt som mulig i perioden det søkes støtte for. Antall garantiperioder per år er to. Mottakerne av garantilott reflekterer i stor grad de øvrige fiskerne i næringen. Gjennomsnittsalderen er på om lag 50 år, det er flest mottakere i Nordland som fisker tilhører små fartøy som fisker med garn. Antallet mottakere er synkende og det er en overvekt av enefiskere. Det har ikke vært noen store endringer i denne sammensetningen de siste 20 årene bortsett fra at andelen ”gjengangere” som mottar garantilott år etter år er redusert. Oppgitte årsaker til at ordningen benyttes er i hovedsak dårlig vær, lite fisk, vedlikehold båt, ferie og mottak/leveringsvansker. I 2009 var det spesielt mange som benyttet ordningen på grunn av leveringsvansker. Ordningen ser ut til å fungere etter formålet. Den misbrukes ikke og treffer et relativt gjennomsnittlig utvalg. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å vurdere om det er et faktisk behov for en slik ordning i dagens fiskernæring. Da bør en spesielt rette fokus mot forhold som inntekt, årsaker og alternative støtteordninger. En bør også ha en gjennomgang av selve forskriften og søknadsskjemaet slik at de tilfredsstiller dagens standard.

Contacts: