Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-994-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Larsen, Thomas Andre; Pleym, Ingelinn Eskildsen

Series : Nofima rapportserie 22/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målet med kartleggingen er å få oversikt over hva som finnes av marint restråstoff i Troms i dag, samt forventet råstoffsituasjon de nærmeste årene. Oversikten skal bidra som beslutningsgrunnlag for biomarine næringsaktører som ønsker å etablere seg i regionen. Kartleggingen viser at det ble landet nærmere 400 tusen tonn villfisk, inkludert reke, i Troms i 2011. Stor aktivitet innen oppdrett bidro til et slaktevolum på ca. 90 tusen tonn i 2010. Restråstoffet er beregnet til nær 150 tusen tonn, hvorav omtrent halvparten ble utnyttet. Potensialet for bedre utnyttelse er størst innen hvitfisk hvor 85 prosent av restråstoffet blir kastet på havet, mot 2/3 på landsbasis. Mer restråstoff fra villfisk og oppdrett vil bli tilgjengelig om mer av videreforedlingen skjer lokalt. Prognoser viser at tilgjengelighet på restråstoff fra spesielt hvitfisk vil øke de nærmeste år med basis i kvoteutvikling og strukturelle endringer. • 491 tusen tonn råstoff fra villfisk og oppdrett er tilgjengelig i Troms • 78 tusen tonn restråstoff blir i dag utnyttet • All restråstoff fra pelagisk, reke og oppdrett blir utnyttet • 66 tusen tonn (85 prosent) restråstoff fra hvitfisk blir ikke utnyttet • 76 prosent av hvitfisken som landes i Troms er ombordfrosset og landes på fryselager • Mer restråstoff er tilgjengelig hvis o Mer restråstoff fra hvitfisk tas på land o Større grad av foredling innen pelagisk og oppdrett (rogn og filetproduksjon)

Contacts: