Published 2012

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-968-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, Frode

Series : Nofima rapportserie 11/2012

Year : 2012

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Norske pelagiske bedrifter må utnytte mulighetene og løse flere utfordringer dersom en skal lykkes med en lønnsom eksport av fryst rund sild til Brasil. Rapporten diskuterer fem konkrete problemstillinger som norsk industri ønsker svar på i forbindelse med sin aktivitet i det brasilianske markedet. Etterspørselen etter sjømat i Brasil har vokst i takt med den økonomiske utviklingen i landet. Den lokale produksjonen av sjømat har øker parallelt, det er derfor forventet at forholdet mellom lokalt produsert og importert sjømat vil være stabilt (70/30). En utfordring for norske bedrifter er at en i stor grad har posisjonert sild som et substitutt til lokale sardiner, det kan utløse handelsbarrierer dersom en truer lokale verdikjeder. Brasilianske myndigheters tolkning av eget regelverk gir handlingsrom til å akseptere andre arter enn de som spesifikt er nevnt i regelverket dersom industrien skulle ha behov for det, og eventuelt stenge markedet for arter som er ikke spesifikt nevnt om man skulle ønske det. Det gir stor grad av uforutsigbarhet. En inngangsstrategi med stor grad av lokal verdiskapning er derfor å anbefale, siden det kan redusere sannsynligheten for handelsbarrierer. Konkrete tiltak som kan stimulere til økt etterspørsel er distribusjon i flere markedskanaler og større grad av produkttilpassning avhengig av salgskanal. Kvalitet og forutsigbarhet er viktige kjøpskriterium for brasilianske innkjøpere.

Contacts: