Skip to main content

Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 12 , p. 11–27 , 2002

International Standard Numbers :
Printed : 0803-6799
Electronic : 1891-0998

Publication type : Academic article

Contributors : Esaiassen, Carina; Nilssen, Frode

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Målsettingen med denne artikkelen er å drøfte ulike motiv for salg av fiskebåter fra Norge til Russland, sett fra norske fiskeriaktørers side. Motivet til de enkelte aktørene som har etablert bareboat-charter kontrakter med Russiske foretak er fremstilt med bakgrunn i en intervju-undersøkelse foretatt i 2001. Datamaterialet ble samlet inn gjennom strukturerte spørreskjema og personlige dybdeintervju med åtte personer fra ulike bedrifter. Felles for respondentene er at de har eierinteresser i fiskebåtrederi, hvor det har vært besluttet å selge et eller flere fiskefartøy gjennom bareboat-charter til russiske aktører. Et hovedfunn i undersøkelsen er at motivet for å selge fiskefartøy til russiske aktører gjennom bareboat-charter kontrakter er knyttet til to ulike forhold, sett fra norsk side. På den en siden kan slike salg av fiskebåter fungere som virkemiddel for å sikre råstofftilgangen til norsk landbasert fiskeindustri, spesielt saltfiskprodusenter. På den andre vil det russiske markedet for fiskebåter fungere som et avlastningsmarked for fiskefartøy som tas ut av norsk fiske, blant annet som følge av enhetskvoteordningen. Den overordnede poenget ved å velge bareboat-charter ved fiskebåtsalg viser seg imidlertid å være at denne formen fungerer som kanskje det mest effektive mekanismen for åp redusere opplevd økonomisk risiko ved slike salg.