Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-210-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen

Series : Nofima rapportserie 31/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten ser nærmere på markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola. Den økonomiske veksten i Angola har bidratt til økt import av klippfisk. Norsk eksport domineres av klippfisk av sei. I tillegg eksporterer portugiserne nesten 2 000 tonn klippfisk av torsk til Angola. En stor andel av omsetningen i detaljistleddet skjer utendørs på markeder eller hos gatehandlere. Produktformatet med 25-kiloskartonger hvor detaljistleddet kjøper en eller flere kartonger hos en grossist og selger klippfisken videre til stykkpris er svært godt tilpasset verdikjeden i Angola. En slik strategi blir gjerne omtalt som «bulk-breaking-strategy». Siden en stor andel av omsetningen vil skje i slike salgskanaler framover, er det trolig mindre behov for produkttilpasning av klippfisk av sei i Angola enn i andre store klippfiskmarked. Portugiserne dominerer eksporten av klippfisk av torsk. Torsken skiller seg fra seien fordi en større andel av produktene er mer videreforedlet enn seien. En stor andel av torsken selges i supermarkedene som ønsker produkter tilpasset moderne omsetningskanaler. Våre observasjoner viser at en stor andel av klippfisken av torsk er pakket i forbrukerpakninger i Portugal. Det kan forklare hvorfor eksportstatistikken viser at portugiserne oppnår betydelig høyere priser per kilo klippfisk av torsk enn norske aktører og er den største eksportøren av klippfisk av torsk til Angola. Lønnsnivået i Portugal medfører at portugiserne har et fortrinn sammenlignet med norske bedrifter i produksjonen av arbeidsintensive konsumprodukter. Våre analyser antyder at konsumet av klippfisk av torsk er mer sesongbetont enn konsumet av klippfisk av sei i Angola. En stor andel av klippfisken av torsk eksporteres på høsten, noe som antyder størst konsum i forbindelse med jul.

Contacts: