Skip to main content
Published 2013

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-101-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne

Series : Nofima rapportserie 29/2013

Year : 2013

Summary

Formålet med dette prosjektet var å koble data fra fartøy og produksjonsanlegg for å utvikle et system for målrettet høsting, med den hensikt å optimere kvaliteten på råstoffet og verdien på sluttproduktet. For å utvikle et system for målrettet høsting i norsk hvitfisksektor, ble det først gjennomført intervju med aktører i fiskeindustrien. Hensikten var å kartlegge hva norske aktørene i hvitfisksektoren anser som de de mest kostbare kvalitetsfeilene, årsakene til disse og i hvilken grad aktivitetene mellom flåte- og produksjonsleddet koordineres. Produksjonsforsøk ble gjennomført hos en pilotbedrift for å kartlegge hvordan ulike kvalitetsfeil på torsk og hyse påvirket utbytte, produktsammensetning og tidsforbruk i filetproduksjonen. Dette dannet grunnlaget for en analyse av hvordan ulike kvalitetsgraderinger av råstoffet påvirket pilotbedriftens lønnsomhet i filetproduksjonen. Deretter ble det skissert en beslutningsstøttemodell for råstoffanvendelse basert på kvalitet for en tenkt bedrift, og anslått hvordan kvalitet påvirker lønnsomheten i filetproduksjon. På grunn av mangelfull informasjon om sammenhengen mellom de enkelte kvalitetsfeilene, utbytte, produktsammensetning, kostnader og priser har vi i vårt tilfelle måttet gjøre svært mange forutsetninger for disse parameterne basert på subjektive oppfatninger. Modellen illustrerer mulighetene dersom detaljert informasjon om råvaren er tilgjengelig.

Contacts: