Published 1990

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-226-2

Publication type : Report

Contributors : Ofstad, Ragni; Grahl-Madsen, Elisabeth; Solberg, Christel

Issue : U 50

Number of pages : 52

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fabrikktråleren M/S Uksnøy installerte høsten 1987 et Afla-Laval surimianlegg om bord og startet prøveproduksjon av kolmulesurimi. Surimikvaliteten har vært variabel, og det har vist seg vanskelig å oppnå leveringsavtaler til akseptabelt pris. I mars i år ble det derfor gjennomført et tokt med M/S Uksnøy . Resultatene fra dette toktet er presentert i denne rapporten. Surimiens kvalitet er først og fremst sett på i sammenheng med råstoffkvalitet og lagringstid, og hvilken effekt ulike produksjonsparametrer synes å ha i forhold til oppnådd surimikvalitet. Spesielt er det prøvd å peke på forhold ved råstofflagring og produksjonsforhold: maskinkomponenter og ulike vaskeprosedyrer som har negativ/positiv innvirkning på oppnådd surimikvalitet. Surimikvaliteten fra prøver tatt ut fra produksjonslinja er sammenlignet med surimikvalitet oppnådd ved lab.skala produksjon av tilsvarende råstoff. Råstoffets og surimiens kjemiske sammensetting ble bestemmt med følgende analyser: TVN, TMA, TMAO, pH, protein- og vanninnhold. Surimiens gelningsegenskaper ble målt med en penetreringstest og farge ble målt på et modell