Published 2018

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-577-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 39/2018

Year : 2018

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Dette prosjektet har hatt som mål å analysere tidsserier av priser og kvantum for førstehåndsomsetning og eksport av hvitfisk med tanke på bruk av data til referansepriser og prisindekser. Prosjektet har analysert priser og kvantum fra førstehåndsomsetning og eksport av torsk, hyse og sei i Norge, Island, Danmark og Storbritannia. Et viktig resultat i prosjektet er at prisindeksene har størst verdi når de bygger på datakilder med størst mulig detaljeringsgrad og raskest tilgjengelighet i tid. I stor grad utelukker også det bruk av data fra førstehåndsomsetning eller eksport fra andre land til bruk i prisindekser som skal inngå i en dynamisk minstepris. Prosjektet har videre utviklet og presentert modeller for dynamiske minstepriser for torsk, sei og hyse. Prosjektet har også videreutviklet og vedlikeholdt en referansepris for norsk eksport av torsk, sei og hyse som Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag har tatt i bruk i sine dynamiske minsteprismodeller.

Contacts: