Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-448-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

Series : Nofima rapportserie 54/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten tar for seg en rekke potensielle endringer av dagens kvotesystem og gjør en konsekvensvurdering av disse langs dimensjonene effektivitet, fleksibilitet og legitimitet. Både de potensielle endringene og kriteriene er i stor grad definert av oppdragsgiver. Vurderingene dreier seg om fremtidige konsekvenser, noe som betyr at de vil være forbundet med betydelig usikkerhet. I første rekke vil de faktiske resultatene påvirkes av en rekke samfunns- og markedsendringer. Det vil etter all sannsynlighet også være konsekvenser som ikke kan forutsies og konsekvenser forfatterne ikke har evnet å se. Vurderingene av effektivitet og fleksibilitet er primært gjort med utgangspunkt i generell fiskeriøkonomisk teori, men med betydelige innslag av skjønn. Legitimitetsvurderingene er gjort med utgangspunkt i diskusjonen av temaet fra en annen utredning bestilt av utvalget, Holm og Henriksen (2016), og med større innslag av skjønnsmessige vurderinger. Elementer som er behandlet omfatter ulike forenklinger av kvotesystemet, tidsavgrensning, avkortning, alternativer for utveksling av kvoter mellom fartøy og alternativer for innkreving av ressursrente. I tillegg er det satt sammen og vurdert tre helhetlige modeller for kvotesystemer med basis i disse elementene.

Contacts: