Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-450-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy

Series : Nofima rapportserie 55/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

FHF-prosjektet «Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen – regelverksforenklinger» har som mål å undersøke hvordan faglig kunnskap og politiske målsettinger har lagt grunnlag for beslutning om, utforming av og praktisering av dagens regelverk. Hva fungerer godt og mindre godt, og hvordan kan det eksisterende forvaltningssystemet forbedres, forenkles og effektiviseres? I prosjektets første fase gjorde vi studier av eksisterende litteratur. Det ble gjennomgått og analysert et rikt skriftlig materiale, bestående av lovtekster, forarbeider, merknader og veiledninger til lovverket, rapporter og utredninger, brev og vedtak, vitenskapelige artikler og annet skriftlig materiale. Dette resulterte i en analyse som ble dokumentert i Nofimarapport 29/2015. I prosjektets andre fase hadde vi en annen tilnærming. For å belyse dagens forvaltningssystem og praktisering av regelverket gjennomførte vi landsdekkende kvalitative intervjuer av forvaltning og næring. Et omfattende kvalitativt materiale ble analysert og rapportert i Nofimarapport 37/2016. Et sammendrag av prosjektets tilnærming og anbefalinger ble dokumentert i egen brosjyre. Rapporter og brosjyrer finnes på: www.nofima.no

Contacts: