Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-454-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy

Series : Nofima rapportserie 57/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet er forankret gjennom innspill fra Sjømat Norge og sentrale næringsaktører til FHF med en målsetting å skape kunnskap om økonomiske og sosiale ringvirkninger av havbruksaktiviteten til enkeltselskaper regionalt og lokalt. Utvalget av bedrifter er ett konsern, en middels stor aktør og et selskap (selskapsgruppe) som er spredt langs kysten Utvalget ble Konsern (Lerøy Aurora AS, selskap i konsernet Lerøy Seafood Group) Troms, Nova Sea AS (med 4 samarbeidende selskap) og Tombregruppen/Lingalaks. Sammendrag av resultatene pr bedrift(gruppe): Lerøy Aurora har en rivende utvikling med vekst i produksjon og sysselsetting. Selskapet har vokst med 73 årsverk siden 2013. De ansatte skatter til 17 fylker, men hovedvekten er i kommunene Skjervøy og Tromsø. Salget av laks hadde en verdi på 1,34 milliarder i 2015 som er en økning på 13 %. Verdiskapningen økte fra 2014 til 2015 på 9 % til nesten 622 millioner. Det gir verdiskapning per ansatt på cirka 2,2 millioner. Lerøy Aurora har 25 konsesjoner, verdiskapning per konsesjon er tilnærmet 25 millioner. Skattebidraget fra de ansatte øker også i tråd med økningen i sysselsettingen. Økningen var på 26 % fra 2014 til 2015 og har passert 40 millioner som går med smått og stort til 32 kommuner. Den kommunevise fordelingen viser at kommunene Skjervøy og Tromsø mottar mest. Leverandørinnkjøpene økte med 32 %, og passerte en milliard i 2015. Tombregruppen som består av oppdrettsselskapene Tombre Fiskeanlegg AS, Quatro Laks As, Fjord Drift AS og settefiskselskapet Drageid Laks AS, kan karakteriseres som en relativt liten aktør med 7 konsesjoner og 10 lokaliteter i sjø i 8 kommuner. Gruppen holder til i Hordaland og har hovedkontor i Fusa kommune. Gruppen har et innkjøp samlet på over en halv milliard kroner hvorav 86 % av alle innkjøp i verdi skjer i Rogaland og Hordaland. Karmøy kommune i Rogaland er størst, på grunn av fôrkjøp fra Biomars fabrikk. I Hordaland er i første rekke kommunene Fusa, Kvam og Bergen stor som samlet får 151 millioner i innkjøp fra Tombregruppen. Fusa kommune som er hovedkontorkommune har cirka 17 % av innkjøpene i verdi. Sysselsettingen er 26 årsverk, og det er en verdiskapning på vel 1,5 millioner per årsverk i 2015. Skatt fra ansatte utgjør 4 millioner for samme år. Lingalaks AS er en familiebedrift lokalisert i Kvam kommune i Hordaland. Selskapet produserer vel 11 000 tonn laks og ørret og hadde i 2015 driftsinntekter på 477 millioner Nkr. Driftsresultatet er på vel 100 millioner kroner i 2015. Verdiskapingen økte med 26,8 % fra 2014 og var på 174 millioner i 2015. Dette utgjør 4,5 millioner pr årsverk, som er en økning på 8,3 % fra 2014. Verdiskapingen pr. konsesjon er vel 19 millioner kroner i 2015. Leverandørinnkjøpene for 2015 er på 397 millioner kroner i drift og investeringer. 60% av innkjøpene kommer fra kategorien Industri, hvorav fôrinnkjøp står for 178 millioner kroner. Lingalaks AS sysselsetter 39 årsverk. I Nova Sea AS og samarbeidende selskap er et middels stort selskap i norsk havbruksnæring som har hovedsete i Lurøy kommune på Helgeland. Datagrunnlaget er fra følgende selskap, Nova Sea AS, Sundsfjord Smolt AS, Tomma Laks AS, Vega Sjøfarm AS og Helgeland Smolt AS. Den samlende økonomiske aktiviteten i gruppen er stor. Salget for alle selskapene utgjorde vel 4 milliarder kroner over to år. Innkjøp fra leverandører (varekjøp og investeringer) er 4,4 milliarder. Verdiskapningen hadde en nedgang fra 2014 til 2015, men er fortsatt samlet på over en milliard kroner og utgjør over 3 millioner per årsverk i 2015. De ansatte skattet for 48,5 millioner og skattekostnaden på selskapene var på vel 131 millioner i 2015.

Contacts: