Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-440-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent Magne (ed.)

Series : Nofima rapportserie 50/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren». Programmet ble startet opp i 2011 og avsluttet sommeren 2016. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med programmet. Deretter redegjøres det for hvordan programmet har vært organisert. Så gis det en oversikt over de ulike leveransene i programmet og tilknyttede prosjekter. Leveransene spenner over et vidt spekter fra publiserte faglige artikler i vitenskapelige journaler, via undervisning og veiledning, til populærvitenskapelige foredrag og artikler. Det gis videre et kort sammendrag av sentrale forskningsresultatene og hvilke implikasjoner funnene har for fremtidig næringspolitikk rettet mot torskesektoren. I et eget kapittel redegjøres det for hvilke randsoneprosjekter som er gjennomført mens programmet har vært aktivt. Her redegjøres det også for hvilke møter programmets forskere har blitt invitert til og deltatt på i programperioden. Denne faglige sluttrapporten bygger på ulike statusrapporter som er skrevet i programperioden, sluttrapportene for de ulike arbeidspakkene i programmet og nettsiden http://torskeprogrammet.no/ hvor ulike leveranser i programmet kontinuerlig er publisert. I tillegg er det i sluttrapporten hentet mye informasjon fra den populærvitenskapelige boka - Fisken og folket – og særnummeret av det vitenskapelige tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning – Mål, virkemiddel og effekt. Begge ble publisert ved programmets slutt.

Contacts: