Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-436-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent Magne (ed.)

Series : Nofima rapportserie 48/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» – Arbeidspakke 4. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 4 – Markedsbasert høsting – er en aktivitet som har hatt stor oppmerksomhet i programmet. Rapporten er organisert på følgende måte: Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet har vært organisert. Deretter gis et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken, og en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten. Ettersom de ulike arbeidspakkene i rammeprogrammet er nært koblet til hverandre, blir implikasjonene av funnene fra de ulike arbeidspakkene presentert i egen del av sluttrapporten for hele programmet.

Contacts: