Skip to main content
Published 2016

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Midling, Kjell Ø.; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar

Series : Nofima rapportserie 5/2016

Year : 2016

Summary

Forprosjektet er et oppdrag fra FHF som hadde til hensikt å belyse bruken av not som redskap for fangst av torsk (og hyse) levende til fangstbasert akvakultur (FBA). Rapporten oppsummerer næring- og forskningserfaring med notfangst av torsk og hyse fra 1950-tallet og frem til i dag. Snurpenot og ringnot er skånsomme redskap, men torsk og hyse gjennomgår også her punktering av svømmeblæren før de når overflaten. I tillegg til å demonstrere redskapets egnethet ønsket man å bidra til at not kan benyttes (det er i dag forbudt) innenfor et regime med liberalisering og fritt redskapsvalg, særlig dersom FBA og økt verdiskaping var formålet for fangsten. Det viste seg svært vanskelig å få mange gode observasjoner og fangster, selv om innsatsen var stor i perioder (3-årig forskningsprosjekt, to fartøy med fullmakt til å fiske, forskningskvoter med mer). På basis av forsøkene og forprosjektet kan man konkludere med:

• Bruk av ringnot kan gi viktige bidrag til Fangstbasert Akvakultur, kvalitetsmessig og volummessig
• Det viste seg vanskelig å finne gode (og mange) nok registreringer av pelagisk torsk og hyse til at fartøyene kunne sette not.
• Det synes enkelt å regulere seg bort fra potensielle skadevirkninger ved bruk av not på torsk og hyse (f.eks. fiske på gytefelt).
• Et liberalisert fiske med not etter hyse og torsk vil ha sin største utfordring i redskapets manglende selektive egenskaper
• Det anbefales at man fortsetter forsøkene i nær kontakt med dagens FBA-aktører på både flåte- og kjøpersiden.

Contacts: