Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Midling, Kjell Ø.; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar

Series : Nofima rapportserie 5/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Forprosjektet er et oppdrag fra FHF som hadde til hensikt å belyse bruken av not som redskap for fangst av torsk (og hyse) levende til fangstbasert akvakultur (FBA). Rapporten oppsummerer næring- og forskningserfaring med notfangst av torsk og hyse fra 1950-tallet og frem til i dag. Snurpenot og ringnot er skånsomme redskap, men torsk og hyse gjennomgår også her punktering av svømmeblæren før de når overflaten. I tillegg til å demonstrere redskapets egnethet ønsket man å bidra til at not kan benyttes (det er i dag forbudt) innenfor et regime med liberalisering og fritt redskapsvalg, særlig dersom FBA og økt verdiskaping var formålet for fangsten. Det viste seg svært vanskelig å få mange gode observasjoner og fangster, selv om innsatsen var stor i perioder (3-årig forskningsprosjekt, to fartøy med fullmakt til å fiske, forskningskvoter med mer). På basis av forsøkene og forprosjektet kan man konkludere med: • Bruk av ringnot kan gi viktige bidrag til Fangstbasert Akvakultur, kvalitetsmessig og volummessig • Det viste seg vanskelig å finne gode (og mange) nok registreringer av pelagisk torsk og hyse til at fartøyene kunne sette not. • Det synes enkelt å regulere seg bort fra potensielle skadevirkninger ved bruk av not på torsk og hyse (f.eks. fiske på gytefelt). • Et liberalisert fiske med not etter hyse og torsk vil ha sin største utfordring i redskapets manglende selektive egenskaper • Det anbefales at man fortsetter forsøkene i nær kontakt med dagens FBA-aktører på både flåte- og kjøpersiden.

Contacts: