Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-328-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Jessen, Flemming; Skåra, Torstein

Series : Nofima rapportserie 37/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Forsøksresultater fra tidligere FHF-prosjekter på matjessild har vist at salte- og modningsprosessene er reproduserbare. Det er dog stadig en utfordring å kunne måle enzymaktivitet og modningsgrad, som er to parametre som har vist seg å henge tett sammen. Analysene som er gjennomført i forsøkene, i forbindelse med produksjonen, er imidlertid tidkrevende og omstendelige og derfor dårlig egnet til industrielle formål. Det er derfor et industrielt behov for en enklere metode. Denne rapporten bygger på arbeidet som er beskrevet i tidligere rapporter. Den beskriver identifikasjonen av mulige modnings-indikator-proteiner, og tar utgangspunkt i de forsøk med filetering av delvis modnet matjessild, som ble gjennomført i 2014.

Contacts: