Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-316-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen

Series : Nofima rapportserie 31/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Lakselus er den største miljømessige utfordringen for lakseoppdrettsnæringen. Å utvikle effektive metoder for å bekjempe lakselus har derfor svært høy prioritet. Ultralyd er lansert som en potensiell metode for å bekjempe lakselus, og målet for rapporten har vært å frambringe kunnskap for å vurdere om det kan være en egnet metode. Rapporten beskriver dannelsen og egenskaper for ultralyd i vann, og hvilken effekt ultralyd har på forskjellige begroingsorganismer. Studiene som er gjort på påslag av rur peker i retning av at ultralyd muligens kan benyttes til å hindre påslag av lakseluskopepoditter på vertsfisken. Virkningen av ultralyd på lakselus kan imidlertid bare dokumenteres gjennom kontrollerte forsøk. Det er lite som tyder på at ultralyd vil ha negativ effekt på oppdrettslaks eller villfisk i området rundt oppdrettsanleggene, men også det må fastslås ved hjelp av kontrollerte forsøk. Sel og hval kan høre ultralyd og vil kanskje bli påvirket, men ikke skadet. Ultralyd i vann representerer ingen utfordringer av HMS-messig karakter.