Skip to main content

Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-312-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy

Series : Nofima rapportserie 29/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige bærekraftige rammer. Dette kan betraktes som en politisk målsetting for norsk havbruksnæring. Men næringens muligheter for vekst avgjøres ikke av politiske målsettinger alene. Andre sentrale rammebetingelser for vekst i næringen er den administrative organisering av forvaltningen, samt tilgang til og bruk av styringsverktøy. Gode rammebetingelser er avgjørende for næringens videre utvikling, der lover, forskrifter og andre reguleringer utgjør en sentral del av rammebetingelsene. I denne delrapporten gis en oversikt over rammeverket for norsk havbruksnæring, og vi har identifisert sentrale, mer overordnede utfordringer knyttet til utforming og praktisering av regelverket.

Contacts: