Published 2003

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-526-1

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Nygaard, Halvor; Lie, Kari Magnussen

Series : Nofima rapportserie 16/2003

Year : 2003

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Polymerase Chain Reaction (PCR) er en av de viktigste teknikker innen moderne molekylærbiologi. Ved bruk av PCR i mikrobiologisk analyse, amplifiseres (mangfoldiggjøres) DNA-segmenter som er unike for den søkte organisme. PCR-produktet kan detekteres på ulike måter. I ”Real Time PCR” blir produktet detektert automatisk under amplifiseringen. I den senere tid er det utviklet flere ”Real Time PCR” metoder for påvisning av Salmonella. Metodene er hurtige og tilpasset et stort analyseomfang. Fiskeriforskning har gjennomført validering av to ”Real Time PCR” metoder for analyse av Salmonella i fiskemel og andre fôrvarer. Light-Cycler Instrument (Rôche Diagnostics) og iCycler iQ System (BioRad Laboratories) ble benyttet parallellt med referansemetoden Malthus Konduktans Metode/NMKL 71. Prøve-materialet var ordinære fôrvarer og kulturer av ulike Salmonella-serovar i eller uten matrix. Begge PCR-metoder detekterte alle de 41 undersøkte Salmonella serovar som kunne påvises med referanse-metoden. Ved analyse av Salmonella i ordinære fôrvarer ga begge PCR-metodene innledningsvis en del falske negative resultater. Etter modifikasjon av prosedyrene for prøvepreparering ble frekvensen av falske negative resultater redusert til et akseptabelt nivå. Begge PCR-metoder ga over 99 % samsvar med referansemetoden når det ble benyttet modifisert prøve-preparering og kulturbasert anrikning/isolering/konfirmering av alle positive og ugyldige PCR-resultater.