Published 2003

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-521-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Rånes, Stein Arne

Series : Nofima rapportserie 11/2013

Year : 2003

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Moderne ressursforvaltning innen fiskeriene har som sin overordnede oppgave å avpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Et av de mest sentrale tiltakene som anvendes til dette formålet i norsk fiskeriforvaltning er ulike former for spesielle kvoteordninger (Enhetskvoter), som fastsettes med hjemmel i Saltvannsfiskeloven § 5a. I denne rapporten blir det gjort rede for de ulike ordninger som har blitt, eller er foreslått, iverksatt for de ulike flåtegruppene i de norske fiskerier.