Published 2003

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-517-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Lorentzen, Grete; Tryland, Ingun

Series : Nofima rapportserie 7/2003

Year : 2003

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Sjømatindustrien etterspør i dag enkle og billige hurtigmetoder for å fastsette kvaliteten på produktene. I påvente av slike metoder anvendes tradisjonelle analyser, f eks platespredningsmetode ved mikrobiologiske analyser. Ulempen ved slike metoder er at det tar gjerne 2 til 3 dager før analyseresultatet er klart. I dette prosjektet er det utviklet en hurtigmetode for påvisning og kvantifisering av sulfidproduserende bakterier (SPB) i sjømat. SPB er en gruppebetegnelse på kvalitetsforringende bakterier i sjømat som ved vekst produserer hydrogensulfid gass (H2S). I utviklingen av metoden har det vært viktig å ta hensyn til fiskeindustriens behov; enkelt å ta ut prøven, ingen krav til laboratorie fasiliteter, enkelt å lese av. Foruten basis sterilteknikk, kreves det ingen spesifikke kunnskaper i mikrobiologi for å anvende metoden. En prøve med et høyt antall SPB, f eks 1 000 000 SPB/g detekteres og kvantifiseres innen 5 timer, mens et lavere antall, f eks 1000 SPB/g, detekteres i løpet av 12 – 14 timer Parallelle analyser utført på jernagar, referansemetoden, viser en tilfredsstillende sammenheng. I april 2003 ble det innvilget et US-patent på analyseprinsippet for hurtigmetoden.

Contacts: