Skip to main content

Published 2004

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-546-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 14/2004

Year : 2004

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Etter å ha tapt over 700 millioner kroner i 2002 bedret fiskeindustriens inntjening seg betydelig i fjor. Industriens samlede resultat i 2003 gikk likevel ut i null. Fjoråret ble et langt bedre år for store deler av fiskeindustrien, men store underskudd i mange bedrifter innebar likevel at 2003 ble et svakt år for industrien som helhet. Betydelig lavere priser på råstoff og svakere norsk valuta bidro sterkt til fremgangen. Bedring i lønnsomheten gjaldt de fleste sektorene i fiskeindustrien, og som ofte før var det blant klippfisk- og tørrfiskprodusentene at lønnsomheten var best. For tørrfiskprodusentene var bedringen i 2003 svært markant, noe som sto i sterk kontrast til situasjonen i hvitfisknæringen ellers. Lønnsomheten blant saltfiskprodusentene trekkes kraftig ned av en stor aktør og deler av den øvrige hvitfiskindustrien hadde igjen et svært vanskelig i år i 2003. Filetindustrien og rekeindustrien gikk på ny med tap. Sildolje- og sildemelindustrien fikk et kraftig fall i inntjeningen etter svikt i råstofftilførselen og hadde sitt svakeste år siden 1991. Norsk fiskeindustri har de siste årene vært preget av stadig svakere økonomiske resultater, og et svært vanskelig år i 2002 med store tap i mange selskaper utløste en lang rekke konkurser og avviklinger i industrien. Resultatet har vært en betydelig nedskalering av industrien, med færre bedrifter og sysselsatte. I løpet av to år er antall arbeidsplasser i fiskeindustrien redusert med om lag 2.000.

Contacts: