Published 2005

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-572-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn I; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre

Series : Nofima rapportserie 22/2005

Year : 2005

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet har evaluert hvilke muligheter den minste kystflåten (< 15 meter) har for å lagre deler av fangsten sin levende (Fangstbasert havbruk). Tre linefartøy og to snurrevadfartøy har deltatt aktivt, men også redskapet teine er evaluert. Prosjektet er verdikjedeorientert og mange av forsøkene har inneholdt vurderinger av prosessparametre som kvalitet, utbytte, farge, osv. Hovedkonklusjonene er at også line er et egnet redskap når man ønsker å holde fangsten levende, og at den mindre kystflåten er sentral i utviklingen av fangstbasert havbruk som alternativer til konvensjonelle fangster. Andre sentrale konklusjoner er: Linefanget torsk viser overlevelse etter fangst tilsvarende som fra snurrevad. Kvaliteten hos levendelagret torsk blir bedre etter fangst, selv etter svært kort lagringstid (< 1 døgn). Torsk fra levende lager gir optimal kvalitet, forutsatt korrekt slakting. Det er utviklet kriterier for ombygging (volum av transporttank, pumpebehov i forhold til fangstevne). Variasjon i torskens oksygenbehov (liter/minutt*kilo) er beskrevet, samt når det vil være mulig å transportere torsken ved høy tetthet (> 300 kilo/m3). Torskens restitusjonskurve (hvor lang tid tar det etter fangst før torsken er fysiologisk ”normal”) er beskrevet. Det er utviklet enkle flatbunnede restitusjonsmerder, tilpasset kystflåten, basert på ”utrangerte” stålanlegg. Torskens mekanisme for å ”reparere” sprengt svømmeblære er beskrevet. Det er utviklet kriterier for slakting (bedøving, avliving, bløgging og utblødning).

Contacts: